Ενημερωτικό σημείωμα

Η "Play and Learn" συλλέγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε, κατά τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία δεν υφίστανται καμία άλλη επεξεργασία, δεν γνωστοποιούνται και δεν παραχωρούνται προς τρίτους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη βάση δεδομένων της "Play and Learn".

Information note

Play and Learn collects, stores, processes and uses your personal data in accordance with the EU law 2016/679 (GDPR) and all the relevant laws regarding personal data protection. It is guaranteed that your personal data is stored safely, it is not processed, given or shared to third parties. In any case, you are entitled to ask for correction or deletion of your personal data from the Play and Learn data base.

Note informative

Play and Learn regroupe, stocke, traite et utilise les données personnelles que vous fournissez comme prévoit le règlement européen EE 2016/679 (GDPR) et la loi sur la protection des données personnelles. Il est garanti que vos données personnelles sont stockées en toute sécurité et ne sont pas fournies à des tierces parties. Dans tous les cas, vous pouvez demander la rectification ou l’ annulation de vos données personnelles de la base de données de Play and Learn.